کادربندی

نیلوفر اسدی

انتخاب یک مربع یا مستطیل به اصطلاح چهارچوبی است که موضوع را در بر می‌گیرد. گفتن این که عکس در موقع چاپ، دوباره کادر بندی می‌شود اشتباه است چون اگر قسمتی از نگاتیو حذف شود به علت بزرگ شدن زیاد از حد تصویر در موقع چاپ از وضوح آن کاسته خواهد شد و امکان دارد دانه‌هایی درشت بر روی تصویر نمایان شود.
یک کادربندی خوب یعنی محاط کردن موضوع در داخل کادر به طرزی مناسب.
ابعاد موضوع هرچه باشد امکان کادرگیری‌های متعدد وجود دارد.
از صحنه‌های خیلی کلی تا جزئی یا از پلان کلی تا پلان جزئی.
هرچه تصویر شما کادر بهتری داشته عکس جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد پس از امروز در انتخاب کادر خوب قبل از عکس گرفتن دقت بیشتری کنید.