عمق میدان وضوح در تصویر

nilufarasadi.jpgنیلوفر اسدی

photo-depth (2).jpgمقدار فضای واضح در تصویر، عمق میدان وضوح نامیده می‌شود. اگر فضای وضوح در تصویر محدود باشد عمق میدان کم و اگر فضای واضح زیاد باشد عمق میدان وضوح نیز زیاد است و یا به عبارت دیگر عمق میدان به فاصله‌ی میان اولین نقطه واضح نزدیک به پیش‌زمینه‌ی کار تا آخرین نقطه‌ی وضوح نزدیک به پس زمینه‌ی کار گفته می‌شود؛ یعنی فضای میان این دو نقطه.
با استفاده از دیافراگم‌های باز، عمق میدان وضوح تصویر کم و با دیافراگم‌های بسته، عمق میدان وضوح افزایش می‌یابد.
از دیگر عوامل موثر در بر عمق میدان فاصله‌ی دوربین تا سوژه است. هرقدر سوژه از دوربین دورتر باشد عمق میدان وضوح بیشتر است.
توسط بازی با عمق میدان، می‌توان عکس‌های زیبای بسیاری گرفت. برای مثال اگر در عکس سوژه‌ای را واضح و اطراف آن را تار کرد، به این معناست که عکاس می‌خواسته بر روی سوژه‌ی خود تاکیید بیشتری داشته باشد.

photo-depth (1).jpgphoto-depth (3).jpg