در هجران پدر

mehdiyaghobi.jpgمحمدمهدی یعقوبی

پدر نوری اگر این کلبه ام داشت
بدان با رفتنت اینجا نباشد
مرا غفلت عجب در خواب خوش برد
که بعد خواب خوش بابا نباشد
مرا حسرت ، مرا شیون ، مرا غم
چرا اینجا کسی با ما نباشد
چنین است رسم این چرخ و تو گردون
زمانه را کسی دعوا نباشد
عجل بود و کمی خامی جوانی
که گرمایت در این سرما نباشد
مه دی بود  و تاریکی وغربت
که غمخواری بجز شب ها نباشد

تقدیم به خاک پاک پدر
۲۱ خرداد ۸۲