قایق خیال

mehdiyaghobi.jpgمحمد مهدی یعقوبی
دوباره پاروی قایقم،
به صفحه دفتر می خورد و
باز می ایستد؛
همۀ رویاهایم .

----------------

دل ما هــــــــر کـه می بینـد  چـرا مستانه می خواهد
اگـــــر مستـــانـــه می بیند چرا افســـانه می خواهد
کســی ما را  نمـی خواهـــد عـــلاج دل نمــی دانـــد
ولی دانـــم چــه می خواهـد دلم کاشـانه می خواهد
من آن تـــک بـلـبـل باغــم که با پائیـــــز نمــی سازم
نمی دانم چه مــی ماند گلستــان لالـــه  می خواهد
چه کس شمــع دل آزار  است که دل پروانه اش باشـد
دلم آن شمـــع ســـوزان است ولی پـروانه می خواهد
نمی گویم چــــــــــــه ها کـــردی دلــم را مبتلا کردی
اگر این رسم عشق بازیست دلـم غمخانه  می خواهد
دل کــس را نســـــوزانــــم همــه سوزنـــد دل مــــارا
 تو ای ساقــی لبی تـر کـن که جان پیمانه می خواهـد
مـه دی هر کــــه می بینـــد ؛ مـــه دی او نمـــی بیند
اگــــــــر بینــد رخ او را بـــدان جـانــانـــه مــــی خواهد