درد

سعید فتحعلی فرد
استکان چایی
بسته‌ای  بهمن کوچک
و دردهای بزرگ
دردها دربسته‌های کوچک بهمن جانمی‌شوند
کبریت... دستمال کاغذی... زر ورق فروردین
و دردهایی بزرگ‌تر
و باز جا نمی‌شوند
قاشق... آتش... سرنگ...
و آبی بیکران سراسر نور
اوور دوز
بدون درد
بدون خونریزی