اعداد اشتباه نمی‌کنند!

02-rezalatifi-02.jpgرضا لطیفی

کسی که آنها را خوب می‌شناسد حساب و کتاب زندگیش جور است، زمان را قسمت می‌کند مثل ساعت. و قدم می‌زند در آن مثل ثانیه‌شمار‌. زمان در اعداد شکل می‌گیرد!
یک روز‌، دو هفته‌، سه ماه‌، چهار سال‌، پنج... پنج شکل قلب است برای من. همین‌جا زمین و زمان را از دست می‌دهم و گم می‌شوم در خیال. زمان و زمانه از دست می‌رود‌؛ حساب و کتاب زندگی که هیچ!