برای آنها که نمی‌نویسند - قسمت هشتم

در قالب ساختار بنویسید. خب هر فرایندی، برای خود ساختاری دارد و برای ورود به حیطه آن، لازم است که ساختار آن را بدانیم. مثلا ساختمان‌سازی ساختار خودش را دارد. همه می دانیم برای ساختن یک ساختمان، به پی‌ریزی، ستون و از این قبیل موارد نیاز داریم. تمام ساختمان‌هایی که تا کنون ساخته شده‌اند، از همین ساختار استفاده کرده‌اند. ممکن است برخی ستون آهنی داشته باشند و برخی چوبی، اما در هر صورت ستون دارند.
داستان‌نویسی هم ساختار خاص خودش را دارد. برای نوشتن یک داستان، به شروع، بدنه و پایان نیاز داریم که این، همان ساختار داستان است.
اما چه چیزی باعث تفاوت داستان‌ها می‌شود. بگذارید برگردیم به همان مثال ساختمان. گفتیم ساختار همه ساختمان‌ها یکی است، اما واضح است که ساختمان‌های متفاوتی وجود دارد و این تفاوت، نه به خاطر تغییر ساختار، که به دلیل تغییر فرم ساختمان است.
برخی برای این‌که بخواهند داستان متفاوتی بنویسند، به اشتباه دست به تغییر ساختار داستانشان می‌دهند.

برای آنها که نمی‌نویسند -  قسمت هفتم
برای آنها که نمی‌نویسند - قسمت ششم
برای آنها که نمی‌نویسند - قسمت پنجم
برای آنها که نمی‌نویسند - قسمت چهارم
برای آنها که نمی‌نویسند - قسمت سوم
برای آنها که نمی‌نویسند -  قسمت دوم
برای آنها که نمی‌نویسند -  قسمت اول